Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Menu
GDPR pověřenec

JUDr. Vladimír Palák, B & W expert service, s.r.o.


poverenec@bwes.cz 
tel. 721 950 789

NNTB

NENECH TO BÝT!

 

www.nntb.cz

Počítadlo

Nahrávám data...

Nejdůležitější legislativní změny k zápisu do MŠ 2017/2018

Vloženo: 8.9.2017 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1835x

Nejdůležitější legislativní změny týkající se zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2017/2018

Obce mají povinnost vymezit školské obvody spádových mateřských škol. Děti, které půjdou do mateřské školy ve školním roce 2017/2018, tak budou dopředu vědět, která škola je pro ně spádová. Lesní mateřská škola nemůže být školou spádovou.

Předškolní vzdělávání je určeno pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (§34 ŠZ)

Zápis k předškolnímu vzdělávání se bude konat v termínu od 2. května do 16. května, termín a místo stanoví ředitel MŠ a zveřejní způsobem v místě obvyklým (§34 ŠZ)

Podmínkou přijetí je povinné očkování (§50 zákona č.258/2000Sb.)

U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne o přijetí ředitel na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře

Povinné předškolní vzdělávání -  rodiče 5letých dětí mají povinnost nechat děti zapsat, tento poslední povinný rok bude bezúplatný (vždy od 1. září do 31. srpna), a to i v případě odkladu povinné školní docházky (opět v období od 1. září do 31. srpna)  (§34 ŠZ)

U dětí, které jsou povinny nastoupit do mateřské školy (děti, které k 31. 8. dosáhnou 5 let) není očkování povinné. (Udělená výjimka Ministerstvem zdravotnictví)

Povinné předškolní vzdělávání (§34 ŠZ)

 • má formu denní docházky v pracovních dnech (v rozsahu nepřetržitých 4 hodin)

 • povinnost není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin

 • podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád

 • ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte

 • zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy

 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje (§34 ŠZ)

 • na občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů

 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů

 • na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale po dobu delší 90 dnů

 • na azylanty


Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje

 • na děti s hlubokým mentálním postižením

 

Jiný způsob předškolního vzdělávání (§34 ŠZ)

 • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky do MŠ

 • vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální

 • vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky

   

Individuální vzdělávání dítěte (§34 ŠZ)

 • zákonný zástupce může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno

 • pokud bude dítě takto vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku

 • oznámení musí obsahovat údaje o dítěti, období individuálního vzdělávání, důvody

 • ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno

 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí další postup při vzdělávání

 • ověření by se mělo uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku

 • zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření

 • pokud to zákonný zástupce nezajistí ani v náhradním termínu, pak ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání dítěte

 • odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek

 • po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat

 • výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek

Přijímací řízení do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ k dodržení zákonných podmínek

 • věk dítěte

 • místo trvalého bydliště (spádová mateřská škola)

 • nejvyšší povolený počet dětí v MŠ

 • O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

 • Ředitel školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na Evidenčním listu.

 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

 • Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře

 

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

 • Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 ŠZ).

 • Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

 • Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 ŠZ a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 • Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

 • Ředitel školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

 • Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

 • Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 ŠZ a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

Vzdělávání dětí nadaných

 • Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

 • Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.