Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Menu
GDPR pověřenec

JUDr. Vladimír Palák, B & W expert service, s.r.o.


poverenec@bwes.cz 
tel. 721 950 789

NNTB

NENECH TO BÝT!

 

www.nntb.cz

Počítadlo

Nahrávám data...

Zápis na šk.rok 2020-2021


Celý článek ve formátu PDF zde (Velikost: 228.59 kB)

 

!! Vyplněné formuláře není možné doručovat dříve než od 1. 5 do 13. 5. 2020, kdy je zákonný termín do mateřských škol!!

 

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Na základě tohoto opatření rušíme informativní schůzku k zápisu, která se měla uskutečnit 23. 4. 2020.

Všechny potřebné dokumenty budete mít možnost si stáhnout na našich webových stránkách od 15. 4. 2020

 

 

Žádosti k předškolnímu vzdělávání lze doručit následujícími způsoby: (§ 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)

 

 1. 1.do datové schránky školy: 9cumecp
 2. 2.e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email s naskenovanou žádostí) na adresu: ms@zsmsklecany.cz
 3. 3.poštou na adresu: ZŠ a MŠ Klecany, MŠ Klecany 422, 250 67 Klecany
 4. 4.osobní podání: jen ve výjimečných případech po telefonické domluvě na tel. čísle 774 482 490

 

K žádosti bude potřebné dodat:

 • kopii rodného listu dítěte k ověření jeho totožnosti
 • trvalé bydliště si ověříme ze záznamů z matrik, pokud nebude dítě do 30. 4. 2020 přihlášené na příslušné matrice, musí zákonný zástupce doložit trvalé bydliště dítěte kopií dětského občanského průkazu nebo výpisem z matriky, u dětí cizinců kopií povolení k pobytu (§ 34 odst. 4 školského zákona).
 • čestné prohlášení o očkování (viz. formulář), spolu s kopií očkovacího kalendáře, které bude nahrazovat potvrzení od lékaře, abyste v současné situaci nenavštěvovali osobně praktického lékaře. Potvrzení lékaře budeme požadovat až po ukončení mimořádných opatření (viz. zadní strana Evidenčního listu), (§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a toto potvrzení poslat spolu s žádostí.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání - (dítě, které k 31. 8. 2020 dosáhne pěti let).

 

  • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte (viz. formulář) podá zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
  • Kopie doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) – u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Aby mohla mateřská škola poskytnout dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nárokové podpůrné opatření, je nezbytné, aby zákonní zástupci sdělili při zápisu všechny skutečnosti, které mohou takový nárok zakládat, a aby si sami aktivně zajistili vystavení doporučení u příslušného školského poradenského zařízení. Pokud tak neučiní a zjistí se, že mateřská škola nemůže bez přiznání podpůrného opatření v podobě asistenta pedagoga garantovat bezpečnost a ochranu ostatních dětí i dítěte samotného, NEBUDE DÍTĚ NAVŠTĚVOVAT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DO DOBY, NEŽ MATEŘSKÁ ŠKOLA ASISTENTA ZÍSKÁ.
  • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydané příslušnou základní školou.
 • Rozhodnutí soudu o výkonu rodičovských práv a povinností.

 

 •  

 

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

 

 • Přijímání všech potřebných dokumentů k zápisu bude zahájeno 1. 5. 2020 a ukončeno 13. 5. 2020 (školský zákon § 34 odst. 2).
 • Po obdržení všech potřebných dokumentů (Žádost, čestné prohlášení, očkovací průkaz, rodný list) vám bude přiřazeno registrační číslo, které vám oznámíme telefonicky, emailem nebo přes datovou schránku. Toto číslo si uschovejte. Při vyvěšení výsledků zápisu, bude zveřejněno pořadí, a místo jména dítěte, bude použito toto registrační číslo. Zároveň vám bude sloužit jako variabilní symbol u platby školného.
 •  
 • O pořadí u zápisu nerozhoduje pořadí došlých přihlášek, ale kritéria přijímání dětí (viz. Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání).
 • Přijímací řízení se řídí správním řádem (§ 36 zákona č. 500/2004 Sb.)
 • odst. 2 – účastníci mají právo v řízení vyjádřit své stanovisko, pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak
 • odst. 3 – nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlížení do spisu bude možné 18. 5. 2020 po telefonické domluvě (tel. 774 482 490) v ředitelně školy.
 •  
 • Výsledky zápisu budou vyvěšeny na vchodových dveřích budovy mateřské školy a vyvěšeny na webových stránkách školky 20. 5. 2020 pokud nenastanou problémy s ověřováním doložených údajů. Nejpozději pak do konce května. Oznámení o přijetí do mateřské školy se nerozesílá, doručuje se pouze Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Pokud vaše dítě bude přijato do naší mateřské školy a vy se rozhodnete, že nastoupí jinam, prosíme o okamžité nahlášení této skutečnosti na email. (ms@zsmsklecany.cz), abychom vaše místo postoupili dalšímu dítěti v pořadí.  
 •  
 • ADAPTAČNÍ REŽIM
 • Každé nově přijaté dítě si musí postupně zvykat na nové prostředí. První týden by mělo chodit do školky na zkrácenou dobu a postupně ji prodlužovat po dohodě s paní učitelkou. Je dobré počítat s určitými problémy při adaptaci a přizpůsobit tomu své zaměstnání.
 •  
 • CO BY MĚLO DÍTĚ NASTUPUJÍCÍ DO ŠKOLY ZVLÁDAT
 • Mělo by si samo umět sundat boty a uklidit do botníku
 • Samo používat toaletu (bez plen, nočníky nepoužíváme)
 • Samo se najíst lžičkou
 • Samo smrkat
 • Poznat si svoje věci
 • Dorozumět se s dospělým 
 • Je jasné, že některé děti budou potřebovat pomoc, ale není v silách učitelky, aby všechny děti krmila, zouvala, apod. Je potřeba usnadnit dětem oblékání tím, že jim dáte boty na suchý zip, svetr přes hlavu a ne na knoflíky, palcové rukavice místo prstových apod.
 •  
 • Organizační věci
 • Školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020
 • Třídní schůzky se budou konat začátkem září, termín oznámíme na konci srpna
 • Evidenční list, který je k dispozici na webových stránkách, přinesete vyplněný a potvrzený lékařem první den nástupu dítěte do školky. Pokud bude mít vaše dítě stanovenou dietu lékařem, je potřeba s vedením MŠ a vedoucí školní jídelny domluvit pravidla stravování. V jiných případech, než stanovených lékařem, nebude na úpravu stravy brán zřetel (náboženské a jiné důvody).
 • Provoz školky je od 6.30 do 16.30 hodin. Příchod je do 8 hodin.
 • Školné za dítě v MŠ činí 500 Kč měsíčně a stravné 700 Kč (viz. Pokyny k platbám školného a stravného). Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí, pouze zálohu na stravu.              
 • Kontakty na školku: MŠ 774 482 490, ms@zsmsklecany.cz

Kontakty na paní Císařovou 773 482 484, zs@zsmsklecany.cz (platby školného)

Kontakty na paní Bílkovou 774 482 489, jídelna@zsmsklecany.cz (vedoucí jídelny)