Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Menu
GDPR pověřenec

JUDr. Vladimír Palák, B & W expert service, s.r.o.


poverenec@bwes.cz 
tel. 721 950 789

NNTB

NENECH TO BÝT!

 

www.nntb.cz

Počítadlo

Nahrávám data...

Opatření k zápisu do MŠ šk. r. 2021/2022

Vloženo: 17.3.2021 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 820x | Zatím neupraveno

Zápis do MŠ

byl pro školní rok 2021/2022 uzavřen.

Kapacita MŠ byla naplněna.

 

 

Opatření k zápisům do MŠ

pro školní rok 2021/2022

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými

opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s epidemií koronaviru

způsobujícím nemoc COVID-19, opatření k organizaci

zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

 

Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

 

Na základě tohoto opatření rušíme informativní schůzku k zápisu, která se měla uskutečnit 22. 4. 2021.

 

Všechny dokumenty potřebné k zápisu do MŠ  budete mít možnost si stáhnout na našich webových stránkách od 15. 4. 2021.

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (viz formulář),

včetně všech povinných příloh,

 

lze doručit následujícími způsoby: (§ 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)

 

 1. do datové schránky školy: 9cumecp
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: ms@zsmsklecany.cz
 3. (nelze jen poslat prostý email s naskenovanou žádostí)

---------------

 1. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Klecany, MŠ Klecany 422, 250 67 Klecany

---------------

 1. osobní podání při dodržení současných vládních nařízení:
 2. ve dnech 6. 5., 11. 5., 13. 5. 2021 od 16.30. do 17.30 hodin
 3. v areálu zahrady mateřské školy, termín si zarezervujte na tel. čísle 774 482 490
 4. nebo na email: ms@zsmsklecany.cz

 

 

K žádosti je potřebné dodat:

 

Povinné přílohy

 

 • Kopie rodného listu dítěte k ověření jeho totožnosti

 

 • Doklad o trvalém pobytu v případě uvedeném viz níže

 

trvalé bydliště si ověříme ze záznamů z matrik, pokud nebude dítě do 30. 4. 2021 přihlášené na příslušné matrice, musí zákonný zástupce doložit trvalé bydliště dítěte kopií dětského občanského průkazu nebo výpisem z matriky, u dětí cizinců kopií povolení k pobytu (§ 34 odst. 4 školského zákona).

 

 • Čestné prohlášení o očkování (viz. formulář), spolu s kopií očkovacího průkazu, které bude nahrazovat potvrzení od lékaře, abyste v současné situaci nenavštěvovali osobně praktického lékaře. Potvrzení lékaře budeme požadovat až po ukončení mimořádných opatření (viz. zadní strana Evidenčního listu), (§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví).

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a toto potvrzení poslat spolu s žádostí.

 

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání

(dítě, které k 31. 8. 2021 dosáhne pěti let).

 

 • Přihláška ke stravování (viz formulář)

 

 • Dotazník o dítěti (viz formulář)

 

 

Další povinné přílohy pokud se dítěte týkají

 

 Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte (viz. formulář) podá zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tj. do 31. 5. 2021.

 

 • Kopie doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) – u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Aby mohla mateřská škola poskytnout dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nárokové podpůrné opatření, je nezbytné, aby zákonní zástupci sdělili při zápisu všechny skutečnosti, které mohou takový nárok zakládat, a aby si sami aktivně zajistili vystavení doporučení u příslušného školského poradenského zařízení. Pokud tak neučiní a zjistí se, že mateřská škola nemůže bez přiznání podpůrného opatření v podobě asistenta pedagoga garantovat bezpečnost a ochranu ostatních dětí i dítěte samotného,

Nemůže DÍTĚ NAVŠTĚVOVAT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DO DOBY, NEŽ MATEŘSKÁ ŠKOLA ASISTENTA ZÍSKÁ.

 

 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydané příslušnou základní školou.

 

 • Rozhodnutí soudu o výkonu rodičovských práv a povinností.

 

 

Postup zápisu k předškolnímu vzdělávání

 

Přijímání všech potřebných dokumentů k zápisu

bude zahájeno 2. 5. 2021 a ukončeno 13. 5. 2021

(školský zákon § 34 odst. 2).

 

 • Po obdržení všech potřebných dokumentů vám bude přiřazeno registrační číslo, které vám oznámíme telefonicky, emailem nebo přes datovou schránku. Toto číslo si uschovejte. Při vyvěšení výsledků zápisu, bude zveřejněno pořadí, a místo jména dítěte, bude použito toto registrační číslo. Zároveň vám bude sloužit jako variabilní symbol u platby školného.

 

 • O pořadí u zápisu nerozhoduje pořadí došlých přihlášek, ale kritéria přijímání dětí (viz. Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání).

 

 • Přijímací řízení se řídí správním řádem (§ 36 zákona č. 500/2004 Sb.)

odst. 2 – účastníci mají právo v řízení vyjádřit své stanovisko, pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak

odst. 3 – nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 

Nahlížení do spisu bude možné 18. 5. 2021 po telefonické domluvě (tel. 774 482 490) v ředitelně školy.

 

 

 • Výsledky zápisu budou vyvěšeny na vchodových dveřích budovy mateřské školy a vyvěšeny na webových stránkách školky 24. 5. 2021 pokud nenastanou problémy s ověřováním doložených údajů. Nejpozději pak do konce května. Oznámení o přijetí do mateřské školy se nerozesílá, doručuje se pouze Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

 • Pokud vaše dítě bude přijato do naší mateřské školy a vy se rozhodnete, že nastoupí do jiného předškolního zařízení, prosíme o okamžité nahlášení této skutečnosti na email. (ms@zsmsklecany.cz), abychom vaše místo postoupili dalšímu dítěti v pořadí.

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.